Аспірантура

В Інституті відновлюваної енергетики НАН України (ІВЕ НАН України) функціонує аспірантура та докторантура з наступних спеціальностей:

05.09.05 Теоретична електротехніка;

05.14.01 Енергетичні системи та комплекси;

05.14.06 Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика;

05.14.08 Перетворювання відновлюваних видів енергії.

Інститут має висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу, тобто є всі умови для забезпечення висококваліфікованої підготовки спеціалістів у галузі відновлюваної енергетики (яка на сьогоднішній день є однією з провідних і найперспективніших галузей народного господарства України), теоретичної електротехніки, технічної теплофізики, промислової теплоенергетики та енергетичних систем і комплексів.

 


 

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

Вступникам

Вступ до аспірантури та докторантури Інституту відновлюваної енергетики НАНУкраїни здійснюється на конкурсній основі у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 та внутрішнім розпорядком ІВЕНАН України.

Вступники до аспірантури та докторантури подають на ім’я керівника інституту наступні документи:

 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою №286-у;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, копію нострифікованого диплома);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто. При вступі до докторантури, крім того подаються:

 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома).

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

Документи подаються протягом 3-х місяців з дня оголошення конкурсу на вступ до аспірантури та докторантури. Інформацію про дату оголошення конкурсу можна буде знайти на сайті ІВЕ НАН України.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Аспірантам та докторантам

Аспіранти та докторанти мають право на:

 • користування навчально-виробничою та науковою базою інституту;
 • отримання усіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;
 • участь у науковій діяльності відділів інституту;
 • отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням;
 • переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи;
 • щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва;
 • участь у виборах до органів самоврядування інституту;
 • роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання і праці тощо.

Аспіранти і докторанти зобов’язані:

 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;
 • глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;
 • опанувати методологію проведення наукових досліджень;
 • виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання кандидатських іспитів із спеціальності, іноземної мови та філософії, а у разі необхідності додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої вченої ради інституту;
 • звітувати про хід виконання дисертації на засіданні відділів, атестаційної комісії та  вченої ради інституту;
 • у встановлений термін захистити дисертацію або подати її спеціалізованій вченій раді;
 • дотримуватися Статуту і правил внутрішнього розпорядку інституту.

Термін навчання в очній аспірантурі складає 3 роки, в заочній – 4.

Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років.

Аспірант або докторант може бути відрахованим з аспірантури або докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку інституту, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

Аспірант або докторант, який був зарахований до аспірантури або докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.

Аспірант або докторант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі або перебування в докторантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури або докторантури з дня захисту дисертації.

Для довідок:

Тел. (044) 206-28-09 (внутрішній 228)

Е-mail: aspirantura@list.ru

Контактна особа:

Кашко Олена Анатоліївна, зав. відділом науково-методичного забезпечення підготовки наукових кадрів14