Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого співробітника відділу геотермальної енергетики

ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ оголошує конкурс з 04.01.2022 р.  на заміщення вакантної посади СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА ВІДДІЛУ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ № 5

 (1 вакансія)

На заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника може претендувати особа з науковим ступенем доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), який має не менше 5 років досвіду наукової роботи, за останні 5 років не менше 5 публікацій, у тому числі не менше 2 у періодичних видання, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади») такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора інституту про участь у конкурсі; 

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

– у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, затверджений наказами Міністерства освіти і науки України;

– у наукових виданнях інших держав;

– у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади»).

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях); посилання на наукові онлайн-профілі;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в інституті подають лише заяву про участь у конкурсі.

У разі подання документів на адресу електронної пошти, вони подаються у сканованому вигляді у форматі PDF, кожен документ окремим файлом. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо). 

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Заяви та документи приймаються до 02 лютого 2022 року за адресою: 

вул. Гната  Хоткевича, 20-А, м. Київ, 02094, тел. (+38044) 206-28-09.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:

учений секретар інституту д-р техн. наук Суржик Таміла Володимирівна,

тел. (+38044) 206-28-09.

Стан сонячної фотоенергетики у світі

Станом на 2020 рік кумулятивна потужність сонячної фотоенергетики у світі становить приблизно 760 ГВт, у році було додано 139 ГВт потужності ФЕС.

Очікувані зміни у пільговій політиці сприяли значному зростанню трьох найбільших ринків – Китаю, Сполучених Штатів та В’єтнаму. Але в кількох інших країнах також спостерігалося значне розширення.

Сприятлива економіка підвищила інтерес до розподілених сонячних фотоелектричних систем на дахах. У 2020 році зростання цієї частки ринку було пов’язано головним чином із збільшенням установок ФЕС у В’єтнамі напередодні закінчення терміну дії пільгового тарифу в країні. Проте в Австралії, Німеччині, Сполучених Штатах та інших відбулося значне зростання дахових систем з акумулюванням електричної енергії, оскільки власники будинків під час пандемії вкладали інвестиції в покращення свого житла.

В багатьох країнах створюються комбіновані сонячні системи з акумулюванням електричної енергії. Наприклад, в Португалії була впроваджена система з акумулюванням потужністю 10 МВт. Згідно з правилами аукціону, проекти в цій країні повинні створювати потужності для зберігання енергії з метою забезпечення стійкості енергетичної системи.

Південна Австралія в 2020 році досягла одного з найвищих у світі рівнів проникнення сонячної енергії. Зростання розподіленої сонячної фотоелектричної енергетики зробило державну енергосистему першою великомасштабною системою в світі, яка наблизилася до точки, коли сонячні фотоелектричні системи на дахах ефективно усувають попит на електроенергію з мережі.

У 2020 році індустрія сонячних ФЕС отримала проблеми, здебільшого через збої, пов’язані з пандемією, а також через аварії на об’єктах полікристалічного кремнію у Китаї та дефіцит сонячного скла. Ці збої, значною мірою через велику залежність від Китаю, як домінуючого світового виробника, призвели до закликів у багатьох країнах до створення місцевих ланцюгів поставок.

На кристалічні технології припадає майже все виробництво осередків. Історично монокристалічні елементи були дорожчими, але й більш ефективними (більша потужність на одиницю площі), ніж полікристалічні елементи, які виготовлені з багатогранних кристалів. Наразі, сонячна фотоелектрична промисловість стала основним драйвером зростання виробництва полікристалічного кремнію і на нього припадає зростаюча частка попиту, на інші ресурси та матеріали, такі як скло та срібло.

У більшості країн утилізація модулів наприкінці терміну їх використання, як засіб для відновлення цих ресурсів та мінімізації пов’язаного з цим впливу на навколишнє середовище, лише починають привертати увагу.

Конкуренція та тиск на ціни продовжували мотивувати інвестиції для підвищення ефективності, зниження витрат та підвищення прибутковості. Незважаючи на численні труднощі, у сектор сонячної фотоенергетики увійшли нові компанії.

Повідомлення

Згідно з наказом директора інституту № 134-оп від 20.12.2021 р. затверджено:
– кандидатуру БРИДНІ Наталії Сергіївни як переможця конкурсу, оголошеного 16
листопада 2021 року, на заміщення вакантної посади заступника керівника редакції
наукового журналу «Відновлювана енергетика.

Повідомлення

Згідно з наказом директора інституту № 131-оп від 07.12.2021 р. затверджено:

кандидатуру НОВИЦЬКОЇ Євгенії Георгіївни як переможця конкурсу,
оголошеного 05 листопада 2021 року, на заміщення вакантної посади наукового
співробітника відділу відновлюваних органічних енергоносіїв № 6 за спеціальністю
05.14.08 «Перетворювання відновлюваних видів енергії».

Конкурс  на заміщення вакантної посади заступника керівника редакції наукового журналу

ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

вул. Гната Хоткевича, 20-А, м. Київ, 02094,
тел.: (+38044) 206-28-09
ЄДРПОУ 26476029 E-mail: renewable@ukr.net

Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
заступника керівника редакції наукового журналу
«Відновлювана енергетика»  (1 вакансія)

На заміщення вакантної посади заступника керівника редакції наукового журналу може претендувати особа з науковим ступенем доктора  філософії (кандидата наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади») такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора інституту про участь у конкурсі; 

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

– у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, затверджений наказами Міністерства освіти і науки України;

– у наукових виданнях інших держав;

– у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади»).

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях); посилання на наукові онлайн-профілі;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в інституті подають лише заяву про участь у конкурсі.

У разі подання документів на адресу електронної пошти, вони подаються у сканованому вигляді у форматі PDF, кожен документ окремим файлом. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо). 

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Заяви та документи приймаються до 15 грудня 2021 року за адресою: 

вул. Гната  Хоткевича, 20-А, м. Київ, 02094, тел. (+38044) 206-28-09.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:

учений секретар інституту д-р техн. наук Суржик Таміла Володимирівна,

тел. (+38044) 206-28-09.

Наказ про намір передачі майна в аренду

Про прийняте рішення щодо наміру передачі майна в орендуВідповідно о Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), Положення про передачу в оренду майна Національної академії наук України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 11.09.2020 № 150, постанови Бюро Президії НАН України від 19.10.2021 № 322 «Про погодження наміру передачі майна НАН України в оренду і включення об’єктів до Переліку першого типу»

Перелік об’єктів нерухомого майна Інституту відновлюваної енергетики НАН України щодо яких прийнято рішення про намір передачі в оренду та включення їх до Переліку першого типу

Назва потенційного об’єкта оренди

Місцезнаходження

Загальна площа, кв. м.

Пропонований строк оренди

1

Кімната № 101 на 1-му поверсі Корпусу експериментальних стендів і моделей

м. Київ, вул.

Г.Хоткевича, 20-А

94,4

5 років

2

Кімната № 105 на 1-му поверсі Корпусу експериментальних стендів і моделей

м. Київ, вул.

Г.Хоткевича, 20-А

56,6

5 років

3

Кімната № 107 на 1 -му поверсі Корпусу експериментальних стендів і моделей

м. Київ, вул.

Г.Хоткевича, 20-А

56,9

5 років

4

Кімната № 115 на 1-му поверсі Корпусу експериментальних стендів і моделей

м. Київ, вул.

Г.Хоткевича, 20-А

78,6

5 років

5

Кімната № 119 на 1 -му поверсі Корпусу експериментальних стендів і моделей

м. Київ, вул.

Г.Хоткевича, 20-А

135,0

5 років

6

Кімната № 309 на 3-му поверсі Корпусу експериментальних стендів і моделей

м. Київ, вул.

Г.Хоткевича, 20-А

51,4

5 років

7

Кімната № 406 на 4-му поверсі Корпусу експериментальних стендів і моделей

м. Київ, вул.

Г.Хоткевича, 20-А

35,9

5 років

8

Кімната № 407 на 4-му поверсі Корпусу експериментальних стендів і моделей

м. Київ, вул.

Г.Хоткевича, 20-А

38,4

5 років

9

Кімната № 412 на 4-му поверсі Корпусу експериментальних стендів і моделей

м. Київ, вул.

Г.Хоткевича, 20-А

36,5

5 років

10

Кімната № 413 на 4-му поверсі Корпусу експериментальних стендів і моделей

м. Київ, вул.

Г.Хоткевича, 20-А

55,7

5 років

Конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу відновлюваних органічних енергоносіїв №6

ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

вул. Гната Хоткевича, 20-А, м. Київ, 02094,
тел.: (+38044) 206-28-09 E-mail: renewable@ukr.net
ЄДРПОУ 26476029

Оголошує конкурс з 05.11.2021 р.  на заміщення вакантної посади
НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА ВІДДІЛУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ОРГАНІЧНИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ № 6

 (1 вакансія)

На заміщення вакантної посади наукового співробітника з основного напряму діяльності може претендувати особа з науковим ступенем доктора  філософії (кандидата наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади») такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора інституту про участь у конкурсі; 

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

– у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, затверджений наказами Міністерства освіти і науки України;

– у наукових виданнях інших держав;

– у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади»).

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях); посилання на наукові онлайн-профілі;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в інституті подають лише заяву про участь у конкурсі.

У разі подання документів на адресу електронної пошти, вони подаються у сканованому вигляді у форматі PDF, кожен документ окремим файлом. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо). 

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Заяви та документи приймаються до 04 грудня 2021 року за адресою: 

вул. Гната  Хоткевича, 20-А, м. Київ, 02094, тел. (+38044) 206-28-09.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:

учений секретар інституту д-р техн. наук Суржик Таміла Володимирівна,

тел. (+38044) 206-28-09.

Громадське обговорення роботи “Створення високоекономічних гідроагрегатів для ГЕС України”

Інститут відновлюваної енергетики НАН України за доручення Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки проводить громадське обговорення роботи (Р10) колективу авторів Осадчий С.Д., Рассовський В.Л., Бураков О.С., Єфименко В.М., Коршунов О.О., Кобзар І.В., Ковальов Ю.М., Хорєв  О.М.  Створення високоекономічних гідроагрегатів для ГЕС України, що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2021 році.

Громадське обговорення роботи відбудеться  22 вересня 2021 року  об 11-00 годині за адресою: 03143, Україна, м.Київ-143, вул. Метрологічна, 50, Інститут відновлюваної енергетики НАН України.

Анотація, реферат, презентація роботи та інформація про творчий внесок авторів розміщена на сайті Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки http://kdpu-nt.gov.ua

Зацікавлені особи можуть брати участь у обговоренні роботи в режимі веб-конференції за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/6436103884?pwd=dW1yT1o3ZUt0MWJZRTRTeHBSUXNmQT09

Ідентифікатор конференції: 643 610 3884 Код доступу: 887927

Повідомлення

  Згідно з наказом директора інституту № 51-оп від 26.04.2021 р. затверджено:

 – кандидатуру ЗУР’ЯНА Олексія Володимировича як переможця конкурсу, оголошеного  23 березня 2021 року, на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу геотермальної енергетики № 5 за спеціальністю 05.14.08 «Перетворювання відновлюваних видів енергії».

Результати виборів директора ІВЕ НАН України

Відповідно до протоколу засідання виборчої комісії з обрання директора Інституту відновлюваної енергетики НАН України                29 березня 2021 року,  директором ІВЕ НАН України обрано чл.-кор. НАН України Кудрю Степана Олександровича.

Голова виборчої комісії           В. Ф. Рєзцов