Журнал “Відновлювана енергетика”

НАУКОВО-ПРИКЛАДНИЙ ЖУРНАЛ «ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА»

Веб-сайт журналу — www.ve.org.ua

Національна академія наук україни
Bідділення фізико-технічних проблем енергетики
Інститут відновлюваної енергетики

Науково-прикладний журнал  Відновлювана енергетика
                                                      Vidnovluvana energetika

ISSN 1819-8058 (Print)
ISSN 2664-8172 (Online)

Фахове видання науково-прикладного журналу «Відновлювана енергетика» Національної академії наук України, відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, засноване в 2004 році Інститутом відновлюваної енергетики.

Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказами Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1643, категорія “Б”. Кожному випуску журналу «Відновлювана енергетика» та науковим статтям присвоюється цифровий ідентифікатор об’єкту DOI з префіксом 10.36296.

Свідоцтво про державну реєстрацію в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України: КВ № 9115 від 1 вересня 2004 року.

Засновник: Національна академія наук України, Інститут відновлюваної енергетики.

Видавець: Інститут відновлюваної енергетики, НАН України.

Мова видання: українська, англійська, російська.

Видається з 2004 року.

Періодичність видання – 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Кудря С.О. чл.-кор. НАН України, д-р. техн. наук, проф., Інститут   відновлюваної    енергетики НАН України. 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Рєзцов В.Ф.  чл.-кор. НАН України, д-р. техн. наук, проф., Інститут відновлюваної   енергетики НАН України. 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Басок Б.І. чл.-кор. НАН України, д-р. техн. наук, проф., Інститут технічної  теплофізики НАН України.

Васецький Ю.М. д-р техн. наук, проф., Інститут електродинаміки  НАН України НАН України.

Васько П.Ф.  д-р техн. наук, ст. наук. співр., Інститут відновлюваної енергетики НАН України.

Головко В.М.  д-р техн. наук, проф., НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Долінський А.А.  акад. НАН України, д-р техн. наук, проф., Інститут технічної теплофізики НАН України.

Зварич В.М. д-р техн. наук, ст. наук. співр., Інститут електродинаміки  НАН  України  НАН України.

Карп І.М. акад. НАН України, д-р техн. наук, проф., Інститут газу НАН  України.

Клюс В.П. канд. техн. наук, доцент, Інститут відновлюваної   енергетики  НАН України.

Кузнецов М.П. д-р техн. наук, ст. наук. співр., Інститут відновлюваної   енергетики  НАН України.

Кулик М.М.  акад. НАН України, д-р техн. наук, проф., Інститут загальної енергетики НАН України.

Мазуренко О.Г. д-р техн. наук, проф., Національний університет харчових  технологій.

Мацевитий Ю.М. акад. НАН України, д-р техн. наук, проф., Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.

Мислович М.В. д-р техн. наук, проф., Інститут електродинаміки  НАН України.

Морозов Ю.П.  д-р техн. наук, ст. наук. співр., Інститут відновлюваної   енергетики  НАН України.

Мхітарян Н.М. чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф., почесний директор  Інституту відновлюваної енергетики НАН України.

Маегаард П. почесний директор «Nordic Folkecenter for Renewable Energy»  (Данія).

Накашидзе Л.В. д-р техн. наук, ст. наук співр., НДІ енергетики Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.

Павлов В.Б. д-р техн. наук, ст. наук. співр., Інститут електродинаміки НАН  України.

Собчук Г. д-р техн. наук, проф., Представництво Польської Академії Наук в Києві  (Польща).

Стогній Б.С. акад. НАН України, д-р техн. наук, проф., Інститут електродинаміки НАН України.

Стріугас Н. д-р техн. наук, Литовський енергетичний інститут (Литва).

Таубе О. д-р техн. наук, проф., Суінбернський технологічний університет (м.Мельбурн, Австралія).

Троціковські Т.  д-р техн. наук, президент Європейського наукового інституту інновацій (Польща).

Фіалко Н.М.  чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф., Інститут технічної теплофізики НАН України.

Халатов А.А.  акад. НАН України, д-р техн. наук, проф., Інститут технічної теплофізики НАН України.

Шидловський А.К.  акад. НАН України, д-р техн. наук, проф., Інститут електродинаміки НАН України.

Шмідт Д.  д-р техн. наук, Solarinitiative Mecklenburg Vorpommern MV e.V (Німеччина).

Юрченко О.М.  д-р техн. наук, ст. наук. співр., Інститут електродинаміки НАН  України НАН  України.

Яндульський О.С.  д-р техн. наук, проф., НТУУ «КПІ ім.. Ігоря Сікорського».

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Суржик Т.В.  канд. техн. наук., вчений секретар Інституту відновлюваної енергетики НАНУ.

До складу редакційної колегії входять видатні вітчизняні та зарубіжні вчені у складі 7 академіків НАН України;  5 член-кореспондентів, 16 докторів наук. Також до складу редакційної ради входять іноземні вчені з Данії, Польщі, Литви, Австралії, Німеччини.

Варто підкреслити важливість наукової інформації, що  розміщується на сторінках нашого журналу, оскільки вона відкриває широкі можливості для діяльності у галузі використання відновлюваних джерел енергії та плідного міжнародного співробітництва у цьому напрямку.

Можна з упевненістю сказати, що досягнутий рівень досліджень в галузі відновлюваної енергетики дозволяє Україні істотно змінити картину свого енергетичного забезпечення. Необхідність підвищення рівня енергетичної безпеки України не випадково визначена головним сьогоднішнім пріоритетом.  Йдеться про рішення найважливішої проблеми – поліпшення якості та рівня життя громадян, в тому числі, за рахунок надійного, безперебійного забезпечення потреб в електричній та тепловій енергії. Звичайно, необхідно використовувати всі можливі джерела енергії. При цьому, з точки зору заміщення традиційних паливно-енергетичних ресурсів, саме освоєння відновлюваних джерел енергії є базовим елементом сучасної енергетичної стратегії.

Інститут відновлюваної енергетики НАН України (ІВЕ НАНУ) проводить свої наукові дослідження в напрямку збільшення використання відновлюваних джерел енергії в нашій державі, зокрема, використання енергії вітру, Сонця, біомаси, гідроелектростанцій, термальних об’єктів і висновки цієї роботи розповсюджуються на сторінках журналу. Зі сторінок журналу Ви дізнаєтесь про останні новини у галузі використання відновлюваних джерел енергії в Україні та в світі, про досвід і нові досягнення вітчизняних науковців у цій сфері, про розробку та впровадження енергозберігаючого обладнання і технологій, про вдосконалення законодавчої та нормативної бази з відновлюваної енергетики та багато іншого.

Цілі та проблематика: Починаючи з 2004 року  та протягом  сучасного 2020 року метою журналу «Відновлювана енергетика» є висвітлення актуальних на свій час наукових досліджень за такими  науковими напрямками фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фізико-технічних проблем, зокрема:

  • комплексного використання відновлюваних джерел енергії;
  • сонячної енергетики;
  • енергії вітру;
  • гідроенергетики;
  • геотермальної енергетики;
  • біоенергетики.

Відкритий доступ: Створений Вебсайт www.ve.org.ua для електронного розповсюдження щоквартального  тематичного випуску даного журналу, в якому представлені наукові статті вчених, які працюють в напрямку розвитку відновлюваної енергетики з метою заощадження, доповнення та підтримки паливо – енергетичного комплексу України. Журнал «Відновлювана енергетика» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архів, а також електронні копії збірників зберігаються у Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY-NC-ND

Адреса редакції: 02094, вул.. Гната Хоткевича , 20А, м. Київ, Україна, к.301

Інститут відновлюваної енергетики НАН України

Тел../факс: +38(044)206-28-09

Е-mail: editor@ve.org.ua