Оформлення публікацій

СТАТТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО ДРУКУ БЕЗ ОПЛАТИ.

Крім того автори отримують авторський примірник журналу.

Рукописи не повертаються.

Рисунок1У журналі друкуються статті, які містять відомості про наукові дослідження та технічні розробки у напрямках:

 • комплексні енергосистеми
 • вітроенергетика
 • сонячна енергетика
 • геотермальна енергетика
 • гідроенергетика
 • органічні енергоресурси

Журнал видається чотири рази на рік.

Рукопис об’ємом не більше 0,5 ум.-друк. аркушів (12 аркушів формату А4) подається автором у двох примірниках українською або російською мовою. До рукопису додається дискета з текстовим файлом і з рисунками. Для тексту припустимі наступні формати: MS Word 97 -XP (rtf, doc).

Рукописи повинні бути виконані згідно з наступними правилами:

 • Титульна сторінка: шифр УДК, ініціали та прізвище(а) автора(ів), вчений ступінь кожного з авторів, установа, де працює(ють) автор(и), назва статті, резюме: 200 слів максимум українською, російською та англійською мовами шрифтом 10 пунктів через 1,5 інтервали.
 • Текст повинен друкуватися шрифтом Times New Roman 12 пунктів через два інтервали на білому папері формату А4. Назва статті, а також заголовки підрозділів друкуються з великої літери і відзначаються напівжирним шрифтом.
 • Формули необхідно друкувати у відповідних редакторах, шрифтом 11 пунктів. Необхідно давати визначення та розмірності величин, що з’являються у тексті вперше.
 • Таблиці виконуються у відповідних табличних редакторах та подаються на окремих сторінках.
 • Всі розмірності повинні надаватися в міжнародній системі СІ. Наприклад, виробництво електроенергії — кВт год
 • Рисунки друкуються кожен на окремій сторінці. Вони повинні мати відповідний до формату журналу розмір: не більше 170 — 200 мм. Текст до рисунків має виконуватися шрифтом Times New Roman. На графіках одиниці виміру вказуються через кому (а не в дужках). Всі рисунки нумеруються в порядку їх розміщення в тексті. Не допускається вносити номер і підпис до рисунка безпосередньо в рисунок.
 • Рисунки приймаються у форматах ТІF, JPG, GIF. Рисунки, виконані в інших форматах, повинні бути конвертовані у вищевказані графічні формати.
 • Посилання на літературу повинні друкуватися через 1,5 інтервали шрифтом 12 пунктів.

Для посилань використовуються наступні формати:

 • Книги: Автор(и) (прізвища, потім ініціали) курсивом, назва книги, місто та видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок.
 • Журнали: Автор(и) (прізвища, потім ініціали) курсивом, назва статті, назва журналу, рік видання, номери випуску, номери сторінок.

До рукопису додається:

 • Експертний висновок про можливість публікації даної роботи у відкритому друку.

Рукописи направляються за адресою:

02094, м.Київ-94, вул. Червоногвардійська, 20а, Інститут відновлюваної енергетики НАН України, редакційно-видавничий відділ.

E-mail:  schek@meta.uamagazine.ive@gmail.com

тел. +38 (044) 537-26-56

Щокін Андрій Ростиславович