Комплексні енергосистеми

ВІДДІЛ КОМПЛЕКСНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ

Керівник відділу — д. фіз.-мат. наук М.П Кузнєцов
Відділ здійснює фундаментальні та прикладні дослідження в галузі фізико-технічних проблем комплексного використання енергії відновлюваних джерел різних видів з метою:

  • підвищення енергоефективності систем енергопостачання за рахунок комбінованого використання відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії;
  • підвищення надійності функціонування систем електро- і теплопостачання на основі відновлюваних джерел енергії за рахунок використання різних систем акумулювання енергії;
  • математичного моделювання процесів у системах комплексного енергопостачання та їх окремих елементах для раціонального вибору параметрів і характеристик систем енергопостачання та режимів їх функціонування;
  • аналізу сучасного стану відновлюваної енергетики в Україні та у світі, формулювання основних проблем використання відновлюваних джерел енергії в Україні, обґрунтування шляхів їх вирішення на найближчу та подальшу перспективу.

На даному етапі виділено такі основні напрямки досліджень комплексних енергосистем на основі відновлюваних джерел енергії:

  • прогнозування тенденцій розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні та в світі з урахуванням потенціалів відновлюваних джерел енергії різних видів;
  • математичне та фізичне моделювання параметрів, характеристик і режимів функціонування комплексних систем електротеплопостачання та енерготехнологічних вузлів з використанням відновлюваних джерел енергії;
  • математичне та фізичне моделювання параметрів, характеристик та режимів процесів і систем акумулювання енергії.

Відділ здійснює науковий супровід державних програм щодо відновлюваної енергетики та нетрадиційних джерел енергії. В даний час це розділ «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії у «Національній енергетичній програмі України» та «Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики».

Спільні впровадження:

  • Комбіновані вітро-сонячні установки: Інститут теплофізики НАНУ, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАНУ, АНУ, НТУУ «КПІ», Ботанічний сад НАНУ
  • Вітроводневі установки: Folkecentre (Данія), Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАНУ