Комплексні енергосистеми

Відділ здійснює фундаментальні та прикладні дослідження в галузі фізико-технічних проблем комплексного використання енергії відновлюваних джерел різних видів з метою:

 • підвищення енергоефективності систем енергопостачання завдяки комбінованому використанню відновлюваних, традиційних та нетрадиційних джерел енергії;
 • підвищення надійності функціонування систем електро- і теплопостачання на основі відновлюваних джерел енергії за рахунок використання різних систем акумулювання енергії;
 • математичного моделювання процесів у системах комплексного енергопостачання та їх окремих елементах для раціонального вибору параметрів і характеристик систем енергопостачання та режимів їх функціонування;
 • аналізу сучасного стану відновлюваної енергетики в Україні та у світі, формулювання основних проблем використання відновлюваних джерел енергії в Україні, обґрунтування шляхів їх вирішення у найближчій і подальшій перспективах.  

Основні напрямки досліджень комплексних енергосистем на основі відновлюваних джерел енергії

 • прогнозування тенденцій розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні та в світі з урахуванням потенціалу відновлюваних джерел енергії;
 • розвиток теорії комплексного використання енергії відновлюваних джерел та накопичувачів електричної і теплової енергії;
 • розробка методів визначення оптимального складу комбінованих енергетичних систем на основі відновлюваних джерел енергії;
 • математичне та фізичне моделювання параметрів, характеристик і режимів функціонування комплексних систем енергопостачання та акумулювання енергії, окремих енерготехнологічних вузлів;
 • можливості та напрями впровадження водневої енергетики.

    Відділ здійснює науковий супровід державних програм щодо відновлюваної енергетики та нетрадиційних джерел енергії. В даний час це положення стосовно нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії у «Енергетичній стратегії України на період до 2035 року», зокрема пропозиції по оновленню зазначеної Енергетичної стратегії, пропозиції до проектів «Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2030 року» та «Водневої стратегії України».

Спільні впровадження

 • Комбіновані вітро-сонячні установки: Інститут теплофізики НАНУ, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАНУ, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»
 • Вітроводневі установки: Folkecentre (Данія), Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАНУ
 • Системи комплексного енергозабезпечення: ГО «Вільна генерація» (проект «Еко-поселення»), дослідні системи на основі ВДЕ в новозбудованих приміщеннях ІВЕ НАНУ по вул. Метрологічній 48-50.